ro | en

ACTE NECESARE LA OCPI

I. ACTE NECESARE PETRU INTABULARE TEREN SITUAT ÎN EXTRAVILAN

1. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vânzare-cumparare, certificat de moşstenitor, copii legalizate ale acestora;

2. Certificat fiscal eliberat de Primarie - Direcţia Taxe şi Impozite - în original;

 3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor ( C.I. / B.I. ) - copii xerox

4. Copie plan parcelar vizat de Primarie - în original;

5. Plan de încadrare în tarla semnat şi ştampilat de Primarie- în original ;

 6. Cereri semnate de proprietar ;

II. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE CONSTRUCŢIE (INTABULARE CONSTRUCŢIE NOUĂ)


 1. Extras de carte funciara pentru informare în original şi nu mai vechi de 30 zile;
 2. Certificat fiscal pentru Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite, care să conţină valoarea de impozitare atât pentru teren, cat si pentru constructie - in original;
 3. Documentatia cadastrala existentă vizata spere neschimbare de prim
ărie - in original;
 4. Autorizatia de construire si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, autorizatia de demolare / certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul - copii legalizate;
 5. Releveele imobilului, intocmite de arhitect vizate spre neschimbare , anexe la Autorizaţia de Construire în cazul în care se doreşte şi apartamentarea imobilului- copii xerox;
 6. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
 7. Acordul bancii privind intabularea (doar daca imobilul este ipotecat) - in original;
 8. Adeverinta numar postal (unde este cazul) - in original;


III. ACTELE NECESARE PENTRU DEZLIPIREA (DEZMEMBRAREA) SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR

1. Extras de carte funciara pentru informare  - in original si nu mai vechi de 30 zile;
2. Documentatie cadastrală dacă există - copie xerox;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
4. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) - in original;
5. Certificat de urbanism eliberat de Primarie – Directia Urbanism; - in original;
6. Plan de dezmembrare/comasare semnat si stampilat de eliberat de Primarie – Directia Urbanism;